Toimintaterapia

Toimintaterapia on asiakaslähtöinen kuntoutusmenetelmä, jossa harjoitellaan laajasti eri elämän osa-alueiden valmiuksia ja taitoja tukien asiakkaan toimintakykyä. Kuntoutusmuotona toimintaterapia sopii kaiken ikäisille. Terapiassa käytettävät menetelmät ja toiminnot valitaan kukin asiakkaan tarpeen, kuten iän, kehitystason tai elämäntilanteen mukaisesti. Terapiassa menetelminä voivat olla erilaiset leikit, pelit, luovat toiminnat ja arjen taitojen harjoittelu.

Lasten toimintaterapia

Lasten  toimintaterapiassa tuemme asiakkaan kokonaiskehitystä. Tarkoituksemme on edistää esimerkiksi omatoimisuutta päivittäisissä toiminnoissa, osallistumista leikissä, itsetunnon, itsesäätelyn ja tunnetaitojen vahvistumista sekä kehittää motoriikan ja hahmottamisen valmiuksia sekä taitoja. Lapsen pulmat arjessa voivat näkyä esimerkiksi haastavuutena osallistua ikätasoiseen leikkiin, vaikeutena oppia pukemisen taitoja tai lapsi voi joutua muita useammin ristiriitatilanteisiin aikuisten tai kavereiden kanssa. Toimintaterapiassa harjoitellaan tavoitteiden mukaisia valmiuksia ja taitoja muokaten toiminta lapsen kehitykselle sopivan haastavaksi ja motivoivaksi.

Nuorten toimintaterapia

Nuorten kohdalla haasteita voi olla esimerkiksi opintoihin tai sosiaalisiin tilanteisiin osallistumisessa, itsenäistymisen taitojen oppimisessa, tunne- ja itsesäätelyssä tai itsetunnon kehityksessä. Nuorten toimintaterapiassa tuetaan arkielämän taitoja. Nämä asiat voivat olla välipalan valmistusta, asiointitilanteita, liikkumisen harjoittelua kulkuvälineillä, harrastustoiminnan löytämistä ja ajankäytön hallintaa.  Toimintaterapiassa on tärkeää, että toiminta tuottaa asiakkaalle iloa, oivalluksia ja onnistumisen kokemuksia. Toimintaterapiassa nuori saa kokeilla, erehtyä, suunnitella, käyttää mielikuvitusta ja olla oma itsensä.

Aikuisten toimintaterapia

Aikuisten toimintaterapiassa tuetaan arjen toimivuutta ja osallisuutta itselle tärkeisiin toimintoihin asiakkaan omien tarpeiden mukaan. Terapian suunnittelu ja tavoitteiden asettelu tehdään aina asiakaslähtöisesti yhteistyössä. Terapiaa toteutetaan vastaanotolla sekä asiakkaan omassa elinympäristössä ja yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan myös asiakkaan lähiympäristön kanssa. Terapiassa voidaan harjoitella esimerkiksi sosiaalisia taitoja ja sosiaalisessa ympäristössä toimimista,  oman arjen strukturointia ja sen myötä kuormituksen säätelyä sekä arjen taitoja kuten kodin hoitoa ja ruoan laittoa.

tytto-tasokeinussa

Toimintaterapiaa toteutetaan vastaanotolla tai arkiympäristössä

Toimintaterapia voidaan toteuttaa vastaanotolla tai asiakkaan arkiympäristössä kotona, päiväkodissa tai koulussa. Terapian vaikuttavuuden kannalta tiivis yhteistyö perheen ja muun lähiympäristön kanssa on tärkeää.

Terapia toteutetaan pääsääntöisesti yksilöterapiana. Ryhmäterapian mahdollisuus on, mikäli ryhmä saadaan muodostettua. Vastaanoton  liikuntatilat ja välineet ovat suunniteltu lasten ja nuorten tarpeita ajatellen. Lisäksi vastaanotollamme on aikuisten terapiatarpeita vastaava pelkistetympi tila sekä keittiö.

Miten toimintaterapiaan pääsee?

Toimintaterapiakuntoutusta edeltää yleensä toimintaterapia-arvio. Lasten ja nuorten kohdalla huoli kehityksestä kannattaa ottaa puheeksi neuvolassa tai kouluterveydenhuollossa. Lapsi voi tarvittaessa saada lähetteen toimintaterapia-arvioon terveyskeskukseen tai sairaalaan. Arvion perusteella lapselle/nuorelle voidaan suositella toimintaterapiaa, jolloin arvion tehnyt taho tekee lähetteen toimintaterapiakuntoutukseen.

Aikuisasiakkaat voivat saada lähetteen oltuaan toimintaterapia-arviossa tai lääkärinsä kanssa keskustelemalla. Maksusitoumuksen terveyskeskuksesta, sairaalalta tai Kelata saatuaan, asiakas voi ottaa yhteyttä meihin. Toimintaterapiakuntoutuksen voi maksaa Kela, terveydenhuolto tai sairaala. Meille voi myös tulla terapiaan itse maksavana.